Potrebna dokumentacija za fizično osebo (kreditojemalec, sokreditojemalec, porok)

 • Potrdilo delodajalca ali kopija pogodbe o zaposlitvi
 • Osebni dokument in podatek o davčni številki
 • Izplačilna prepoved (2 izvoda)
 • Kopija zadnjih 12 plačilnih list ali
 • Izpisek o prilivih in odlivih na transakcijski račun oz. banko za zadnjih 12 mesecev (ni potrebno, če  je stranka komitent banke Sparkasse 12 mesecev)
   

Dokumenti, potrebni za zastavitev nepremičnine

 • Fizična oseba: Kopija osebnega dokumenta
 • Fizična oseba: potrdilo o stalnem bivališču ali izpis iz matične knjige ali odločba o spremembi
   

Zastavitev vknjižene nepremičnine – osnovna dokumentacija

 • Zemljiškoknjižni izpisek, ki ni starejši od 14 dni s kopijami listin morebitnih vpisanih plomb (zemljiška knjiga)
 • Kopija načrta parcele in podatke o parceli/posameznemu delu stavbe (Geodetska uprava Republike Slovenije) (načrt na GURS)
 • Razdružilna ali druga pogodba, ki vsebuje opis solastninskega deleža v naravi (če je predmet zastavitve solastninski delež)
   

Zastavitev nevknjižene nepremičnine – dodatna dokumentacija poleg dok. za vknjiženo nepremičnino

 • Potrdilo o veljavni hišni številki in naslovu (Geodetska uprava Republike Slovenije)
 • Popolne fotokopije vseh kupoprodajnih pogodb v verigi (z vsemi overitvenimi žigi in morebitnimi prilogami)
 • Odločba Geodetske uprave Republike Slovenije o identifikatorjih (če je že izdelan etažni načrt in izdana odločba)
 • Akt o oblikovanju etažne lastnine (če je vložen v zemljiško knjigo – kopijo dokumentacije pod plombo)
   

Dodatna dokumentacija za kredit, namenjen gradnji

 • Pravnomočno gradbeno dovoljenje


Dodatna dokumentacija za kredit, namenjen nakupu nepremičnine

 • Osnutek prodajne pogodbe ali kopija že overjene prodajne pogodbe
 • Fotokopija splošnih pogojev prodaje (v primeru novogradnje stanovanjskih enot)
 • Potrdilo o namenski rabi zemljišča (lokacijska informacija)
 • Fotokopija potrdil-a o plačanih-em delih-u kupnin-e (plačilni nalog ali overjena izjava prodajalca)
 • Izjave občine, solastnikov in etažnih lastnikov (v majhni etažni skupnosti do največ 5 etažnih enot in dva ali več lastnikov enot), da ne uveljavljajo zakonite predkupne pravice


Dodatna dokumentacija za kredit, namenjen poplačilu drugih obveznosti

 • Podatki o kreditu, ki se poplačuje s stanjem (v primeru poplačila kredita pri drugi banki)
 • Pravna podlaga (npr. sporazum o razdelitvi skupnega premoženja med zakoncema, dedni dogovor, sklep o izvršbi …)

Ostalo

 • Banka lahko po potrebi zahteva tudi dodatno dokumentacijo.

  

Potrebujete pomoč?

Oddajte povpraševanje